Regulamin konkursu o Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza

Published: 09.08.2020

Regulamin
konkursu o Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza
za wybitną publikację z zakresu komunikowania i mediów

W piątą rocznicę śmierci dr. Karola Jakubowicza Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej oraz grono jego przyjaciół i współpracowników, ustanawia coroczną nagrodę jego imienia. Nagroda stanowi uczczenie pamięci tego wybitnego polskiego medioznawcy, którego dokonania i dorobek naukowy jest znany w Polsce i zagranicą. Z jego wiedzy i doświadczenia korzystały m.in.: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rada Europy, Europejska Unia Nadawców (EBU), UNESCO czy Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Fundatorką Nagrody jest Pani Małgorzata Semil-Jakubowicz.

Ideą Nagrody jest uhonorowanie i promowanie publikacji naukowych, których Autorzy w sposób oryginalny i wnikliwy podejmują tematykę komunikowania i mediów, w szczególności roli mediów w procesach demokratycznych oraz znaczenia etyki dziennikarskiej.

§ 1

 1. Nagroda jest przyznawana corocznie przez Kapitułę.
 2. W skład Kapituły wchodzą: Małgorzata Semil-Jakubowicz (członkini honorowa Kapituły – Fundatorka), prof. Iwona Hofman (Przewodnicząca Kapituły), prof. Alicja Jaskiernia, dr Hanna Machińska, dr hab. Michał Głowacki, dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. Elżbieta Matynia, Halina Rostek, prof. Jerzy Olędzki oraz Przewodniczący/Przewodnicząca sieci badawczej International Association of Public Media Researchers (IAPMR).
 3. W skład Kapituły mogą być powoływani Laureaci Nagrody.
 4. Pracami Kapituły kieruje Przewodnicząca.

§ 2

 1. Zgłoszenia publikacji naukowej do Konkursu dokonują członkowie Kapituły, Laureaci Nagrody, a także Redaktor Naczelny, Zastępca Redaktora Naczelnego i Redaktorzy-Współpracownicy Redakcji „Central European Journal of Communication” oraz Członkowie Zespołu Kierowniczego (ang. Leadership Team) sieci badawczej IAPMR, w terminie wskazanym przez Przewodniczącego Kapituły w formie elektronicznej na stronie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS).
 2. Do nagrody mogą zostać zgłoszone: monografie naukowe, artykuły naukowe, raporty z badań, ekspertyzy, inne opracowania naukowe, które zostały opublikowane w roku przyznawania Nagrody i roku poprzedzającym, niezgłoszone we wcześniejszej edycji Nagrody.
 3. Każdemu zgłaszającemu przysługuje prawo zgłoszenia do dwóch publikacji naukowych wraz z uzasadnieniem.
 4. Zgłoszenie jest dokonywane za pomocą formularza oceny. Wzór uzasadnienia stanowi załącznik do regulaminu.

§ 3

 1. W pierwszym etapie wyłaniania Laureata, Kapituła zwykłą większością głosów nominuje do Nagrody maksymalnie 6 spośród wszystkich zgłoszonych publikacji oraz umieszcza listę Nominowanych w formie elektronicznej na stronie PTKS.
 2. W drugim etapie Kapituła dokonuje wyboru Laureata zwykłą większością głosów.
 3. W głosowaniach Kapituły uwzględnia się głosy oddane korespondencyjne przez tych członków Kapituły, którzy nie mogli uczestniczyć w posiedzeniu.
 4. Nagrodę stanowi kwota 7 tysięcy PLN oraz dyplom.
 5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo nieprzyznania nagrody lub podzielenia jej między kilku laureatów.

§ 4

 1. Informacje o Laureacie/Laureatce Nagrody wraz z uzasadnieniem ogłaszane są publicznie w dniu 28 kwietnia – rocznicy śmierci jej Patrona.
 2. Informację o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagrody zamieszczane są w formie elektronicznej na stronie PTKS.

§ 5

W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, głos decydujący przysługuje Przewodniczącej Kapituły.

 

Załącznik

Wzór uzasadnienia zgłoszenia publikacji naukowej

 1. Ocena oryginalności i poprawności metodologicznej publikacji (maks. 250 słów).
 2. Ocena wkładu publikacji w badania z zakresu mediów, demokracji, praw człowieka i praworządności (maks. 250 słów).
 3. Ocena potencjału wpływu publikacji na społeczeństwo: praktycznego wdrożenia w politykę medialną i oddziaływania na świadomość społeczną (maks. 250 słów).
 4. Dodatkowe powody, dla których zgłaszana publikacja powinna otrzymać Nagrodę w bieżącej edycji konkursu (maks. 250 słów).

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.