IV Kongres 2016

Published: 21.03.2017

IV Kongres PTKS, Poznań 15-17 września 2016 r.

Plakat2016

IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej "Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii" odbył się w Poznaniu 15-17 września 2016 roku.

Współorganizatorem Kongresu był Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Honorowym patronatem Kongres objęli: Prezydent Miasta Poznania i JM Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematem przewodnim IV Kongresu był wpływ dynamicznie rozwijających się nowych technologii na proces komunikowania społecznego we wszystkich jego obszarach i na wszystkich poziomach. Obrady IV Kongresu stworzyły możliwość prezentacji badań i ich wyników, różnych perspektyw i podejść badawczych do analizy zależności między rozwojem nowych technologii i zmianami w procesach komunikowania, a także wytyczenia nowych kierunków naukowej refleksji poświęconej komunikowaniu społecznemu w dobie nowych technologii. W Kongresie udział wzięło 290 uczestników i gości. W 52 panelach tematycznych wygłoszono 251 referatów. Prezentowane były zarówno wystąpienia o charakterze teoretycznym, jak relacje i raporty z badań oraz analizy case studies, a także rozważania na temat metod i technik badania zależności między rozwojem technologicznym i zmianami w procesach komunikacji społecznej. Odbyły się także dwie sesje plenarne z udziałem zaproszonych gości. Obrady prowadzono w języku polskim i angielskim.

Uroczystość otwarcia Kongresu odbyła się Centrum Kultury Zamek przy ul. Św. Marcin. W otwarciu wzięli udział: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. dr hab. Andrzej Lesicki, Prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. dr hab. Tadeusz Wallas oraz Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM prof. dr hab. Andrzej Stelmach i Prodziekan WNPiD UAM ds. nauki prof. dr hab. Maciej Walkowski.

 

DZIEŃ I

Podczas uroczystego otwarcia Kongresu Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, prof. zw. dr hab. Iwona Hofman, zaprezentowała efekty działania Towarzystwa w ostatnich latach.

Przewodniczący kapituły Konkursu ?Doktorat? na najlepszą rozprawę doktorską o komunikowaniu i mediach, prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk, odczytał werdykt Kapituły na rok 2015. Nagrodę otrzymała dr Karolina Albińska (Uniwersytet Łódzki). Wręczono również nagrodę za najlepszą monografię naukową z dziedziny nauk o mediach i komunikowaniu. Laureatką została dr Weronika Świerczyńska-Głownia (Uniwersytet Jagielloński).

Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska oraz dr Michał Głowacki poinformowali o rozwoju i perspektywach wydawanego przez PTKS czasopisma naukowego Central European Journal of Communication oraz serii wydawniczej Peter Lang Political Communication.

Ważnym elementem otwarcia Kongresu była specjalna sesja wspomnieniowa, poświęcona pamięci zmarłych w ostatnim roku prof. Wolfganga Donsbacha oraz o. prof. Leona Dyczewskiego.

Po oficjalnej części uroczystości otwarcia rozpoczęła się sesja plenarna, w której wystąpiło sześciu mówców: prof. Barbara Pfetsch z Freie Universität Berlin, dr Václav Štětka z Charles University in Prague, prof. Bogusława Dobek-Ostrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Richard Hornik z Stony Brook University, USA, który wraz z mgr Agnieszką Filipiak i mgr Elizą Kanią z UAM zaprezentowali międzynarodowy projekt News Literacy for Civil Society in XXI century.

Pierwszy dzień Kongresu zakończył się uroczystą kolacją dla wszystkich uczestników Kongresu, wydaną w salach Centrum Kultury Zamek. Następnie uczestnicy Kongresu udali się na nocne zwiedzanie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Zainteresowani mogli również zwiedzić Szyfrokontener ? wystawę poświęconą historii kryptologów związanych z Poznaniem, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

 
DZIEŃ II i III

Drugi i trzeci dzień Kongresu odbyły się w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM na Kampusie Morasko. W drugim dniu Kongresu miał miejsce III Walny Zjazd Wyborczy. Odbyły się wybory Zarządu PTKS oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2019.

Prezesem Towarzystwa na IV Kadencję wybrana została prof. dr hab. Iwona Hofman (UMCS).

W skład Zarządu weszli: prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk (wiceprzewodniczący, UŚ), prof. dr hab. Michał Drożdż (skarbnik, UPJPII), dr Małgorzata Adamik-Szysiak (sekretarz, UMCS), prof. dr hab. Bogusława Dobek Ostrowska (redaktor naczelny Central European Journal of Communication, UWr) oraz członkowie Zarządu – prof. dr hab. Dorota Piontek (UAM), prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (UW), prof. dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech (SGH).

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: dra Bartłomieja Łódzkiego (przewodniczący, Collegium Da Vinci), dr hab. Beatę Klimkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), dr Monikę Kaczmarek-Śliwińską (Politechnika Koszalińska), dr Małgorztę Łosiewicz (Uniwersytet Gdański) oraz dr Mirosławę Wielopolską-Szymurę (Uniwersytet Śląski).

 

Uczestnicy obradowali podczas dwóch bloków sesji plenarnych w piątek i sobotę. W pierwszym bloku (piątek) wygłoszono referaty w 31. panelach tematycznych:

Nowe media w komunikowaniu lokalnym, cz. 1 i 2

Nowe media w komunikowaniu politycznym, cz. 1 i 2

Komunikowanie polityczne w mediach społecznościowych

Kreowanie wizerunku instytucji w dobie nowych mediów

Komunikacja instytucji publicznych z otoczeniem

Obraz stosunków międzynarodowych w mediach

Komunikacja zewnętrzna i dyplomacji publiczna

Nowe zjawiska w systemach medialnych

Ewolucja współczesnych systemów medialnych

Media katolickie w Polsce w dobie nowych technologii

Kościół w nowych mediach

Nowe media w Public Relations

Public Relations w służbie społecznej

Gatunki i media specjalistyczne

Język i obraz w komunikacji

Media, promocja i marketing

Mediatyzacja jako proces transformacji społeczeństwa. Konieczność redefinicji pojęcia w dobie nowych technologii

Polskie kampanie wyborcze 2015 roku: wizerunki wyborcze

Polskie kampanie wyborcze 2015 roku: aktorzy, tematyka i dyskurs

Perswazja jest kobietą

Kobiety i (nowe) media

Antropologia i filozofia komunikacji

Etyka w nowych mediach

Nowe media i komunikacja w kontekście międzynarodowym

Formy aktywności jednostek w sieci

Panel ekspertów: jak komunikują się smart cities ? cz. 1: nowoczesne narzędzia komunikacji miasta z bliskim otoczeniem

Panel ekspertów: jak komunikują się smart cities ? cz. 2: nowoczesne narzędzia komunikacji miast z dalszym otoczeniem

Nowe technologie w mediach tradycyjnych

Studenci dziennikarstwa: motywacje, oczekiwania i postawy

W drugim bloku wygłoszono referaty w 21. panelach tematycznych

Kształtowanie wiedzy o polityce i podmiotach politycznych

Big Data: nowe możliwości i metody badań

Big Data w badaniach ilościowych i jakościowych ? nowoczesne techniki i metody

Komunikacja zdrowotna w profilaktyce

Komunikacja zdrowotna w nowych mediach

Radio: medium przeszłości?

(Nowe) media ? dziennikarstwo ? muzyka

Mediatyzacja etniczności

Prawne i instytucjonalne aspekty komunikacji

Media w dyskursie kulturowym

Komunikowanie w dyplomacji w dobie nowych technologii

Creative sectores i media. Konteksty komunikacyjne i kulturowe

Peregrynacje kultury popularnej ? od folku po cyfrową nostalgię

Nowe technologie w edukacji

Populistyczne komunikowanie polityczne

Nowe media, nowe dziennikarstwo?

Kulturowe konteksty nowych mediów

Nowe technologie a zmiany w społeczeństwie

Nowe media jako źródło informacji

Bliskość czy dystans? Nowe media a relacje międzyludzkie

Nowe media w edukacji ? nowe pokolenie użytkowników

IV Kongres PTKS zakończył się uroczystym spotkaniem, podsumowującym obrady i zapraszającym na kolejny V Kongres, który odbędzie się w 2019 roku w Warszawie.

Przez cały czas trwania IV Kongresu był on na bieżąco relacjonowany w mediach społecznościowych i na stronie WNPiD UAM.

 

 

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.