III Kongres 2013

Published: 21.03.2017

III KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
„MEDIATYZACJA ŻYCIA, KULTURY, POLITYKI”
odbył się w Krakowie w dniach od 26 do 28 września 2013 roku.

Plakat2013

Współorganizatorami Kongresu były Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej / Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznych UJ oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Honorowym patronatem objęli Kongres: Prezydent Miasta Krakowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, rektorzy obydwu uczelni, a także Ministerstwo Informatyzacji i Cyfryzacji oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Tematem przewodnim III Kongresu było zjawisko mediatyzacji – rozległych, wielokierunkowych wpływów i oddziaływań mediów masowych na treści i formy życia społecznego. Obrady III Kongresu poświęcone były rozmaitym formom i aspektom mediatyzacji w sferach polityki, kultury, życia społecznego, religii, medycyny, edukacji i wychowania, indywidualnych i zbiorowych relacji międzyludzkich. W Kongresie wzięło udział 300 uczestników i gości. W 41 panelach tematycznych wygłoszono 219 referatów. Prezentowane były zarówno wystąpienia o charakterze teoretycznym, jak relacje i raporty z badań oraz analizy case studies, a także rozważania na temat metod i technik badania procesów medialnego zapośredniczenia i mediatyzacji rozmaitych aspektów życia społecznego. Obrady Kongresu odbywały się po polsku i po angielsku.

DZIEŃ I, 26 WRZEŚNIA

Uroczystość otwarcia Kongresu odbyła się w krakowskim Pałacu Larischa przy ulicy Brackiej. W otwarciu wzięli udział: pełnomocnik Prezydenta Miasta Anna Okońska-Walkowicz, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak , Prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Misztal oraz dziekani: Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ oraz Wydziału Nauk Społecznych UPJP II ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski.

Podczas uroczystego otwarcia Kongresu prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, profesor Bogusława Dobek Ostrowska, zaprezentowała efekty działania Towarzystwa w ostatnich latach; poinformowała także o rozwoju i perspektywach wydawanego przez PTKS periodyku naukowego Central European Journal of Communication.

Przewodniczący kapituły Konkursu „Doktorat”na najlepszą rozprawę doktorską o komunikowaniu i mediach, prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk, odczytał werdykt Kapituły na rok 2012. Nagrodę otrzymała dr Magdalena Ślawska z Uniwersytetu Śląskiego za pracę pt. „Formy dialogowe w gatunkach dziennikarskich”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Kity.

Ważnym elementem otwarcia Kongresu była specjalna sesja wspomnieniowa, poświęcona pamięci zmarłego w ostatnim roku dr Karola Jakubowicza. Wybitnego polskiego medioznawcę wspominali prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas oraz dr Beata Klimkiewicz; głos zabrał także prof. dr hab. Jerzy Olędzki. Na sesji obecna była żona dr Jakubowicza, pani Małgorzata Semil – Jakubowicz.

W drugiej części dnia odbyła się sesja plenarna zatytułowana: Dimensions, Symptoms, and Consequences of Mediatization of Social Life. W sesji, prowadzonej przez prof. dr hab. Iwonę Hofman wystąpili: profesor Paolo Mancini z Uniwersytetu w Perugii, z prezentacją na temat fenomenu Silvia Berlusconiego i powiązanych z mediatyzacją przyczyn jego popularności we Włoszech; profesor Andreas Hepp z Uniwersytetu w Bremie – przewodniczący sekcji mediatyzacji ECREA, z wystąpieniem na temat wyzwań w dziedzinie badania mediatyzacji, a także profesor Ramon Salaverria Aliaga z Uniwersytetu w Pampelunie, który zastanawiał się, czy rzeczywiście mamy do czynienia ze śmiercią prasy i mediów. Profesor Stanisław Mocek z warszawskiego Collegium Civitas wygłosił wystąpienie zatytułowane Mediatization: from Mass Culture to Pop-society, natomiast prof. Tomasz Goban-Klas z UJ omówił problematykę mediatyzacji medycyny.

W dyskusji panelowej zatytułowanej Journalism In the Mediatized World: the Functions, Evolution, and Future, badacze mediów z Polski i zagranicy, przy żywych reakcjach publiczności, zastanawiali się, czy rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem profesji dziennikarskiej, czy jedynie ze zmianą jej formuły, etosu zawodowego, społecznych oczekiwań wobec niej. W dyskusji wzięli udział profesorowie . Paolo Mancini, Andreas Hepp, Ramon Salaverria, Janusz Adamowski, Wiktor Pepliński, Stanisław Mocek, Tomasz Goban – Klas, Bogusława Dobek – Ostrowska, a także – jako przedstawiciel młodego pokolenia dziennikarzy – red. Dawid Rydzek ze Stowarzyszenia Mediatory.

Pierwszy dzień Kongresu zakończył się uroczystą kolacją dla wszystkich uczestników Kongresu, wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w Pałacu Wielopolskich. Następnie uczestnicy Kongresu udali się na nocne zwiedzanie Muzeum Narodowego w Sukiennicach oraz podziemi krakowskiego Rynku i specjalnymi tramwajami kongresowymi rozjechali się do hoteli.

DZIEŃ II, 27 września

Drugi i trzeci dzień Kongresu toczył się w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na Nowym Kampusie UJ. Dzień drugi rozpoczął II Walny Zjazd Wyborczy . Odbyły się wybory Zarządu PTKS oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2013 – 2017.

Prezesem Towarzystwa na III Kadencje wybrana została prof. dr hab. Iwona Hofman, a wiceprezesem prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk.

W skład Zarządu weszli: prof. dr hab. Michał Drożdż (skarbnik), , dr Małgorzata Adamik – Szysiak (jako sekretarz)prof. dr hab. Bogusława Dobek Ostrowska ( redaktor naczelny Central European Journal of Communication) oraz członkowie Zarządu – dr hab. Alicja Jaskiernia, dr hab. Małgorzata Lisowska – Magdziarz, dr hab. Iwona Piontek, dr Agnieszka Stępińska.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano dr Małgorzatę Molędę – Zdziech (przewodnicząca), dr Michała Kusia, dr Bartłomieja Łódzkiego, dr Teresę Sławińską, dr Mirosławę Wielopolską – Szymurę.

Walny Zjazd podjął decyzję o skierowaniu do władz Narodowego Centrum Nauki rezolucji z propozycją otwarcia w strukturach NCN panelu tematycznego poświęconego nauce o mediach.

Po południu rozpoczęła się naukowa część Kongresu – 20 spotkań w zespołach tematycznych:
Mediatyzacja: w poszukiwaniu definicji
Filozof w zmediatyzowanym świecie
Etyka i tożsamość w świecie wirtualnym
Mediatyzacja polityki
Media Coverage of the EU Issues
Medialne agendy i prawo
Kultura zmediatyzowana: celebrytyzacja, transparencja, podglądanie
Płeć, rodzaj i transformacyjny potencjał mediów
Język, obraz, wpływ
Wizerunek i wpływ
Od medialnej autoprezentacji do public relations
Komunikacja polityczna i pr: media i narzędzia
Radio – towarzysz zmediatyzowanej codzienności
Media regionalne, lokalne, bliskie
Prasa i codzienność
Dylematy dyskursu publicznego
Język, perswazja, media
Media – medycyna-komunikacja
Edukacja, wiedza, kompetencje medialne
Media i wychowanie.

W tym samym czasie w obiekcie kongresowym odbywały się Targi Książki Medioznawczej, zaś Studencka Telewizja Internetowa Przystanek Student kręciła film z obrad Kongresu i przeprowadzała wywiady z uczestniczącymi w Kongresie badaczami.

Dzień zakończono promocją przygotowanego przez studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UJ projektu multimedialnego oraz książki „Przodownicy prasy”, poświęconych początkom polskiego medioznawstwa, w szczególności zaś – historii Ośrodka Badań Prasoznawczych; na promocję przybyli liczni badacze związani z Ośrodkiem na różnych etapach jego historii.

W czasie wieczornego spotkania uczestnicy Kongresu uroczyście podziękowali dotychczasowej Prezes Zarządu, prof. dr hab. Bogusławie Dobek – Ostrowskiej , za jej ogromne zaangażowanie i energię w kierowaniu PTKS podczas dwóch poprzednich kadencji Zarządu.

W nocy odbył się maraton filmowy – wyświetlany symultanicznie w trzech salach przegląd filmu dokumentalnego o mediach i dziennikarstwie, w którym ze względu na niezwykle intensywne całodzienne obrady uczestniczyło niewielu wyczerpanych  uczestników Kongresu.

DZIEŃ III, 28 września

Trzeciego dnia trwały obrady naukowe Kongresu. Referaty wygłaszano w 21 panelach tematycznych:
Media religijne, religia zmediatyzowana (dwa panele)
Media masowe i polityka
Media a komunikacja polityczna
Zmediatyzowane społeczeństwo obywatelskie (dwa panele)
Kultura wysoka i popularna w świecie mediów
Komunikowanie międzynarodowe i dyplomacja mediów
Komunikowanie międzykulturowe i media
Od pr do dziennikarstwa
Od dziennikarstwa do pr
Nowe dziennikarstwo
Nowi dziennikarze w nowych mediach
Nowe media, nowe gatunki
Ekonomia i zarządzanie informacją
Media w procesach zarządzania
Media na sprzedaż, sprzedaż w mediach
Cierpienie i karnawał
Gdy społeczne staje się medialnym
(dwa panele)

Jednocześnie w dalszym ciągu w budynku WZiKS odbywały się Targi Książki Medioznawczej.

Po południu odbyło się uroczyste zakończenie Kongresu. Uczestnicy Kongresu obecni na zakończeniu otrzymali płyty z materiałami filmowymi nakręconymi podczas Kongresu.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.