V Kongres 2019

Published: 31.01.2019

Siła mediów: ludzie – organizacje - technologie

5. KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 19–21.09.2019
Media Power:  People – Organisations – Technologies
5th CONGRESS OF THE POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

Warsaw, 19–21.09.2019

>>> kongres ptks 2019 <<<


W dniach 19-21 września 2019 roku odbył się V Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Tematem przewodnim Kongresu była „Siła mediów: ludzie – organizacje – technologie”. Tym razem gospodarzem tego wydarzenia był Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W Kongresie wzięło udział ponad 250 prelegentów z różnych ośrodków badawczych z Polski i ze świata a także eksperci z branży mediów. Program Kongresu objął ponad 50 paneli tematycznych, a także 2 sesje plenarne, których zagadnienia ściśle związane były z hasłem przewodnim wydarzenia: „Siła mediów: ludzie-organizacje-technologie” („Media Power: People – Organisations – Technologies”). W czasie Kongresu zorganizowano również 3 sesje w ramach okrągłego stołu oraz wykład otwarty. Częścią Kongresu był Walny Zjazd członków PTKS a także obrady reprezentantów głównych polskich towarzystw komunikologicznych. Patronatem honorowym wydarzenie objął Prezydent miasta stołecznego Warszawy dr Rafał Trzaskowski, patronatem medialnym – telewizja Polsat News, radio TOK FM oraz dziennik „Rzeczpospolita”. Partnerami Kongresu byli także: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Kampus #SAMESZTOSY oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dzień I

Obrady Kongresu otworzyli prof. Janusz Adamowski - dziekan Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW oraz prof. Iwona Hofman – prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Chwilą refleksji uczczono pamięć śp. prof. Walerego Pisarka - pierwszego członka honorowego, współzałożyciela PTKS i wybitnego prasoznawcy, o którym przypomniała prof. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Akademia Krakowska im. AFM). Członkostwo honorowe PTKS nadano prof. Bogusławie Dobek-Ostrowskiej (Uniwersytet Wrocławski) oraz prof. Zbigniewowi Oniszczukowi (Uniwersytet Śląski w Katowicach). 

W trakcie uroczystości otwarcia Kongresu wręczono nagrody w dorocznych konkursach opatrzonych patronatem PTKS. Laureatką 11. edycji konkursu „DOKTORAT ‘18” została dr Maria Wąsicka-Sroczyńska, autorka rozprawy doktorskiej „Parlamentarne partie polityczne wobec nadawców publicznych w III Rzeczypospolitej Polskiej” napisanej pod kierunkiem prof. Tadeusza Walasa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); w tej edycji Kapituła konkursu przyznała także wyróżnienie dla dr Róży Norström za dysertację „The Coverage of the Russian-Ukrainian Conflict by the Polish Media (2014-2015)”, której promotorką była prof. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski). Z kolei laureatkami 2. edycji konkursu „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award”, zostały prof. Małgorzata Adamik-Szysiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) za monografię „Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych” (Wyd. UMCS, Lublin 2018) oraz prof. Maria Łoszewska-Ołowska (Uniwersytet Warszawski) za monografię „Zakaz publikacji w prasie danych i wizerunku osób publicznych podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo” (Wyd. ASPRA, Warszawa 2018).

Tego dnia obyła się także pierwsza, z dwóch zaplanowanych podczas Kongresu, sesja plenarna prowadzona przez prof. Janusza Adamowskiego (UW) zatytułowana „The Rise of Media Power”, w której w roli keynote speakers wystąpili prof. Des Freedman z Uniwersytetu Londyńskiego w prelekcji pt.„The Resistable Rise of Media Power”, a także prof. Karen Donders z Uniwersytetu Brukselskiego Vrije przybliżająca temat: „Public Service Media in Europe: The Mismatch Between Theory, Law and Practice”.

Prezentacje i dyskusje na temat czasopism medioznawczych były tematem obrad prowadzonych przez prof. Bogusławę Dobek-Ostrowską (redaktor naczelną czasopisma PTKS „Central European Journal of Communication”) w ramach I części okrągłego stołu „Media and Communication Journals in Central and Eastern Europe”. Swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami podzielili się redaktorzy naczelni oraz członkowie zespołów redakcyjnych czasopism naukowych z Bułgarii, Polski, Rosji i Słowacji.

Pierwszy dzień Kongresu zwieńczyła uroczysta kolacja wydana przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki.

Zdjęcia cz. 1

 

Dzień II

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od II części sesji w ramach okrągłego stołu tym razem zatytułowanej „Wokół paradygmatu nauk o komunikacji społecznej i mediach”. Obrady poprowadziła prof. Iwona Hofman – prezes PTKS, uczestnikami zaś byli przedstawiciele towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Retorycznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Polskiego Towarzystwa Prawa Prasowego oraz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Sesję plenarną pod hasłem „The Power of Journalism and Media Context” poprowadził prof. Michał Głowacki, w roli keynote speakers głos zabrali prof. Mark Deuze z Uniwersytetu Amsterdamskiego w wystąpieniu pt. „Beyond Journalism: Challenging Media Power from Within” oraz prof. Swietłana Bordunova z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego w prelekcji pt. „Zombies, Vegetables, Cosmonauts: The Role of Context in Studying Public Discussions”.

W dalszej części Kongresu obrady toczyły się w ramach równoległych paneli tematycznych.

Po południu odbył się V Walny Zjazd PTKS, poprzedzony zebraniami poszczególnych sekcji badawczych PTKS. W czasie Zjazdu dokonano wyboru władz towarzystwa na V kadencję (2019-2022): prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej, a także redaktora naczelnego „Central European Journal of Communications”. Prezesem PTKS została ponownie wybrana prof. Iwona Hofman (UMCS), nowym redaktorem naczelnym „CEJC” został prof. Michał Głowacki (UW). W wyniku głosowania w skład zarządu weszli także: prof. Małgorzata Adamik-Szysiak (UMCS), ks. prof. Michał Drożdż (UPJPII), prof. Agnieszka Hess (UJ), prof. Katarzyna Kopecka-Piech (UWr), prof. Małgorzata Łosiewicz (UG) oraz Marek Mazur (UŚ). Do Komisji rewizyjnej wybrani zostali: prof. Maria Łoszewska-Ołowska (UW), dr Bartłomiej Łódzki (UWr), prof. Szymon Ossowski (UAM), dr Agnieszka Walecka-Rynduch (UP im. KEN) i dr Mirosława Wielopolska-Szymura (UŚ).

Podczas Walnego Zjazdu powołano także dwie nowe sekcje badawcze PTKS: Mediatyzacja oraz Komunikowanie Religijne, wyznaczone zostały nowe kierunki działań towarzystwa, związane m. in. z wdrażaniem reformy szkolnictwa wyższego.

Drugi dzień Kongresu zakończył się uroczystą kolacją w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w części artystycznej wystąpił Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdjęcia cz. 2

Dzień III

Ostatni dzień Kongresu rozpoczął się wykładem otwartym dr Xianhong Hu - przedstawicielki UNESCO zatytułowanym: „To Assess Internet Policies in Your Country: UNESCO Presentation of Internet Universality ROAM-X Indicators”. Respondentem była dr Bissera Zankova reprezentująca Media 21 Foundation. Następnie odbyły się ostatnie z zaplanowanych sesji w ramach równoległych paneli tematycznych.

Zagadnienia dotyczące współczesnego polskiego pejzażu medialnego były motywem wiodącym refleksji w ramach III sesji okrągłego stołu, którą poprowadził prof. Janusz Adamowski (UW), dyskutantami w zainicjonowanej debacie byli m. in. przedstawiciele polskich mediów: red. Jerzy Domański (tygodnik „Przegląd”), red. Dariusz Ociepa (telewizja Polsat News) oraz red. Rafał Ziemkiewicz (tygodnik „Do Rzeczy”).

Uroczyste zamknięcie Kongresu poprowadziła prof. Alicja Jaskiernia (UW). Syntetycznego merytorycznego podsumowania obrad Kongresu dokonali przedstawiciele lokalnego Komitetu Organizacyjnego prof. Anna Jupowicz-Ginalska (UW) i prof. Michał Głowacki (UW). Prof. Iwona Hofman – prezes PTKS, dziękując za owocne obrady zaprosiła uczestników na następny VI Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, który odbędzie się w 2022 roku w Gdańsku.

Zdjęcia cz. 3

Zorganizowane w czasie V Kongresu sesje cieszyły się dużym zainteresowaniem i prezentowały wysoki poziom merytoryczny. Drugiego i trzeciego dnia Kongresu odbyło się kilka anglojęzycznych paneli tematycznych, których uczestnikami byli zarówno badacze z kraju, jak i z zagranicy. Tematy paneli brzmiały: Diversity of roles of contemporary media (cz. 1 i 2); The social media universe: benefits, risks and regulatory approaches; Media and information literacy in transition; The connecting and unconnecting power of the digital technologies: is there a need for new human rights framework; Media events in the age of mass-self communication; Local media in the digital era.

Uczestnicy Kongresu obradowali w ramach polskojęzycznych paneli tematycznych, kolejno zatytułowanych: Siła mediów społecznościowych (cz. 1, 2 i 3); Reklama religijna i kreowanie wizerunku Kościoła Katolickiego; Systemy medialne w Polsce i na świecie; Prasa (wciąż?) żyje – od drukowanej tradycji do cyfrowej przyszłości (cz. 1 i 2); Konsument we współczesnej komunikacji marketingowej; Metody badań medioznawczych; Dziennikarzu, gdzie jesteś? (cz. 1 i 2); Polityka medialna: regulacje prawne w Polsce i UE; Od populizmu do fake newsów (cz. 1 i 2); Polityczne komunikowanie wyborcze; Komunikacja polityczna a współczesny przepływ informacji; Socjologia mediów: społeczna siła mediów; Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu – dymensje i polifoniczności; Komunikacja w religii – media społecznościowe; Perswazyjność w komunikacji marketingowej; Emanacja mediów w kulturze; Polityka medialna a państwo: od wolności wypowiedzi do bezpieczeństwa narodowego; Współczesny dyskurs polityczny; Komunikacja lokalna w Polsce – od mediów do samorządu; Socjologia mediów – od mediatyzacji do smart cities; Komunikacja w obszarze zdrowia wobec wyzwań różnorodności społeczno-kulturowej; Radio i telewizja; Język w komunikacji; Żyjemy w przyszłości – o grywalizacji, biometrii i algorytmach; Zarządzanie komunikacją marketingową – wizerunek, kryzys i PR; Komunikacja marketingowa – analizy i studia przypadków; Kultura dziennikarska; Etyka i moralność we współczesnych mediach; Media publiczne; Komunikacja polityczna – politycy, dziennikarze, publiczność; Media i inkluzja społeczna; Kultura organizacyjna i przewaga konkurencyjna w mediach.

W czasie Kongresu nie zabrakło także wydarzeń towarzyszących, wśród których wymienić należy m. in. otwarcie Biblioteki im. Karola Jakubowicza na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, zwiedzenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przez gości zagranicznych, wizytę w Laboratorium Badań Medioznawczych UW czy zwiedzanie warszawskiej Starówki.

Zdjęcia cz. 4

Wydarzenia V Kongresu relacjonowane były na antenie Polsat News oraz na Facebooku: #KongresPTKS
Więcej zdjęć: TUTAJ

Tekst: Anita Zawisza oraz red.
Zdjęcia: Anna Zapolska-Downar, Paweł Brzeziński, red.

 


 Zaproszenie 

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.