Statut

Statut przyjęty przez Zjazd Założycielski Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w dn. 22 kwietnia 2007 r. we Wrocławiu z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego Nr KRS 0000289265 z dn. 25 września 2007 r.  

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.

§2

Towarzystwo działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz.855) i niniejszego Statutu

§3

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Wrocław. 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§4

Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§5

1. Towarzystwo używa pieczęci z napisem: POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. 2. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6

Towarzystwo zostaje utworzone na czas nieokreślony.

§ 7

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.  

ROZDZIAŁ II Cele i środki działania

§8

Celem Towarzystwa jest wspieranie nauki o komunikacji społecznej oraz prowadzenie badań w jej zakresie.

§9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez: a) współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi gospodarki i kultury, placówkami naukowymi w zakresie planowania i realizacji rozwoju nauki o komunikacji społecznej oraz praktycznego jej stosowania, b) współpracę z instytucjami systemu edukacji w zakresie opracowywania planów i programów kształcenia oraz metod ich realizacji, c) rozwijanie i wykorzystywanie informacji naukowej, d) prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej, e) organizowanie narad i konferencji naukowych, f) występowanie o nagrody oraz przyznawanie nagród Towarzystwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki o komunikacji społecznej, g) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, h) udział w krajowych i międzynarodowych kongresach oraz konferencjach poświęconych dziedzinom wchodzącym w zakres zainteresowań Towarzystwa, i) rozwijanie innych form działalności w zakresie nauki o komunikacji społecznej i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie, j) współdziałanie z mediami oraz innymi instytucjami.  

ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

1. Członkiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna po złożeniu pisemnej deklaracji. 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§11

Członkowie dzielą się na: a) zwyczajnych, b) wspierających, c) honorowych.

§12

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem bez względu na miejsce zamieszkania, związana z naukami o mediach i komunikacji społecznej.

§13

1. Członek zwyczajny ma prawo do: a) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa, b) działalności w ramach Towarzystwa, c) noszenia odznaki organizacyjnej, d) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zjeździe Towarzystwa, e) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa, f) wglądu w siedzibie Towarzystwa do protokołów z posiedzeń Walnego Zjazdu, uchwał Zarządu oraz protokołów z posiedzeń Zarządu. 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa, c) przestrzegania norm etyki zawodowej, d) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walny Zjazd Towarzystwa.

§14

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 2.Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Towarzystwa w terminie 14 dni, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§15

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inną formę wsparcia, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd. 2. Do członkostwa wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące członkostwa zwyczajnego, jednakże członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, a w Walnym Zjeździe może uczestniczyć jedynie z głosem doradczym.

§16

1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i rozwoju nauki o komunikacji społecznej. 2. Członkowi honorowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, a w Walnym Zjeździe może uczestniczyć jedynie z głosem doradczym, a poza tym posiada prawa członka zwyczajnego. 3. Członek honorowy obowiązany jest: a. przestrzegać postanowień Statutu, b. stosować się do uchwał Towarzystwa, c. działać na rzecz dobra i rozwoju Towarzystwa, d. członek honorowy jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.

§17

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: a) wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, b) skreślenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania statutu lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, c) wykluczenia prawomocną uchwałą Walnego Zjazdu Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, d) śmierci.

§18

Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Towarzystwa członkowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni do Walnego Zjazdu Towarzystwa, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§19

Do utraty członkostwa przez członka wspierającego oraz członka honorowego stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące członka zwyczajnego, a ponadto członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.  

ROZDZIAŁ IV Władze Towarzystwa

§20

1. Władzami Towarzystwa są: a) Walny Zjazd Towarzystwa, b) Zarząd Towarzystwa, c) Komisja Rewizyjna. 2. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Kadencja wygasa z chwilą przyjęcia przez Walny Zjazd Towarzystwa sprawozdania z ich działalności. Przyjęcie sprawozdania oznacza jego akceptację przez Walny Zjazd. 3. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 4. Zarząd Towarzystwa ma prawo uzupełnienia swojego składu, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru, na czas do najbliższego Walnego Zjazdu Towarzystwa.

§21

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Towarzystwa zwoływany przez Zarząd. 2. Walny Zjazd Towarzystwa może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 3. Zwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa jest zwoływany przez Zarząd raz na 3 lata.

§22

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa należy: a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa, b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, d) wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, e) powoływanie i odwoływanie redaktora „Central European Journal of Communication”. f) tworzenie i rozwiązywanie sekcji badawczych, g) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej, h) zatwierdzanie wytycznych do preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych, i) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, j) podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§23

1. Walny Zjazd Towarzystwa jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 2. Uchwały w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Towarzystwa wymagają zarówno w pierwszym jak i drugim terminie zwykłej większości głosów (50 % członków plus jeden).

§24

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Towarzystwa, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 21 dni przed zwołaniem Zjazdu.

§25

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa może być zwoływany z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków. 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa jest zwoływany przez Zarząd w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§26

1. Zarząd tworzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz członkowie Zarządu. Każdorazowo w skład zarządu w charakterze członka zarządu wchodzi redaktor „Central European Journal of Communication”. 2. Zarząd w liczbie 6 - 8 członków wybierany jest przez Walny Zjazd Towarzystwa. 3. Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd ze swego grona.

§27

Do kompetencji Zarządu należy: a) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zjazdu Towarzystwa, b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, c) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu, d) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, e) występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Towarzystwa o nadanie członkostwa honorowego, f) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, g) zarządzanie majątkiem i funduszami, h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa, i) powoływani i odwoływanie przewodniczących sekcji badawczych

§28

1. Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa. 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. 2. Przewodniczącego i jego zastępcę wybiera Komisja Rewizyjna ze swojego składu. 3.Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełniania swojego składu, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru, na czas do najbliższego Walnego Zjazdu Towarzystwa.

§30

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§31

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Towarzystwa.

§32

1. Spory pomiędzy członkami Towarzystwa rozstrzygane są przez Zarząd. 2. Od uchwały Zarządu w sprawach dotyczących sporu między członkami Towarzystwa przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zjazdu Towarzystwa, którego uchwała jest ostateczna.  

ROZDZIAŁ V Fundusze i majątek Towarzystwa

§33

1. Fundusze Towarzystwa pochodzą: a) ze składek członkowskich, b) z wydawnictw, subwencji, dotacji, darowizn i zapisów, c) z wpływów z działalności statutowej. 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Towarzystwa konieczne jest dwuosobowe współdziałanie: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika, lub członka Zarządu.  

ROZDZIAŁ VI Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§34

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Towarzystwa zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§35

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Towarzystwa zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walny Zjazd powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Towarzystwa wskazując jednocześnie przeznaczenie majątku Towarzystwa i tryb jego rozdysponowania.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.