Członkostwo Honorowe

Statut Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej przewiduje przyznanie wyróżnienia w postaci członkostwa honorowego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz promocję i wkład w rozwój badań nad mediami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkostwo honorowe może otrzymać obcokrajowiec. Wśród prominentnych badaczy wyróżnionych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej znajdują się prof. Walery Pisarek - nestor polskiego medioznawstwa, prof. Wolfgang Donsbach i prof. Wayne Wanta - promotorzy rozwoju polskiego medioznawstwa za granicą oraz prof. Jerzy Mikułowski Pomorski i prof. Tomasz Goban-Klas. W 2011 roku decyzją Zarządu honorowe członkostwo PTKS za wkład w rozwój polskiego medioznawstwa zostało przyznane dr Karolowi Jakubowiczowi. Wyróżnienie wręczone zostanie dnia 22 września 2011 roku w trakcie międzynarodowej konferencji "Political Communication in the Era of New Technologies", która odbędzie się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Członkowie Honorowi

Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Walery Pisarek

15 września 2008 r.
badacz mediów i komunikacji społecznej. Autor licznych publikacji dotykających problematyki języka polskiego, gatunków dziennikarskich oraz teorii komunikacji masowej. Przez wiele lat pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1969-2000 pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. Pierwszy przewodniczący i honorowy prezes Rady Języka Polskiego.

prof. Wolfgang Donsbach

15 września 2008 r.
profesor nauk o komunikowaniu i mediach na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie w Niemczech, którego był założycielem i dyrektorem. Doktorat oraz pracę habilitacyjną obronił na Uniwersytecie w Mainz. Wykładowca na uniwersytetach w Dortmundzie, Mainz i Berlinie. W latach 1995-1996 był przewodniczącym Światowego Stowarzyszenia Badania Opinii Publicznej (WAPOR), a w latach 2004-2005 pełnił funkcję przewodniczącego International Communication Association (ICA). Był redaktorem naczelnym "International Journal of Public Opinion Research". Pod jego redakcją ukazała się praca "International Encyclopedia of Communication".

prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski

15 września 2008 r.
socjolog, medioznawca specjalizujący się w zakresie studiów nad socjologią kultury, socjologii stosunków międzynarodowych i komunikacji międzykulturowej. W latach 70. kierował Zakładem Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Następnie był wicedyrektorem Instytutu Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych, kierownikiem Katedry Studiów Europejskich oraz rektorem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracował też na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych.

prof. Wayne Wanta

15 września 2010 r.
kierownik w Szkole Dziennikarstwa i Mediów na Oklahoma State University (Stany Zjednoczone). Autor i współautor czterech książek i ponad 150 recenzowanych artykułów naukowych, które dotyczą w szczególności empirycznych badań w nauce o komunikowaniu oraz teorii agenda-setting. Sprawował funkcję prezesa Stowarzyszenia Edukacja w Dziennikarstwie i masowej komunikacji.

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas

15 września 2010 r.
medioznawca specjalizujący się w zakresie badań opinii publicznej, komunikacji społecznej, socjologii kultury i teorii komunikowania masowego. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie pracował w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i pełnił funkcję sekretarza naukowego Ośrodka Badań Prasoznawczych. W pierwszej połowie lat 90. był profesorem w Instytucie Studiów Europejskich w Wiedniu. Był też wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

dr Karol Jakubowicz

22 września 2011 r.
medioznawca specjalizujący się w zakresie mediów elektronicznych. Ekspert Rady Europy, Unii Europejskiej, Europejskiej Unii Nadawców i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w zakresie regulacji rynków medialnych. Przewodniczący Międzyrządowej Rady Programu "Informacja dla Wszystkich" UNESCO oraz członek Rady Niezależnej Komisji ds. Mediów w Kosowie. W latach 2005-2006 był przewodniczącym Komitetu ds. Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych w Radzie Europy. Pracował w środowisku akademickim, w różnych organizacjach medialnych i w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych poświęconych mediom elektronicznym i komunikacji społecznej opublikowanych w kraju i za granicą.

prof. dr hab. Wiktor Pepliński

15 września 2012 r.

medioznawca, w pracy badawczej zajmuje się historią mediów, prowadzi badania nad przeobrażeniami polskiego systemu mediów po 1989 roku, jak również różnego rodzaju aspektami funkcjonowania systemu mediów oraz nad czasopiśmiennictwem kaszubskim. Zajął się również badaniem nad stosunkami brytyjskiej opinii publicznej do 'sprawy polskiej' w okresie II wojny światowej. Autor wielu publikacji w naukowych periodykach i pracach zbiorowych oraz czterech książek znaczących dla historii mediów, m.in. Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej. System funkcjonowania i oblicze społeczno-polityczne prasy polskiej, Gdańskie i pomorskie media po 1989 roku czy Czasopiśmiennictwo kaszubskie w latach zaboru pruskiego. Aspekty programowe, publicystyczne i wydawnicze. Był członkiem zespołu ekspertów, Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej do spraw dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecnie Polska Komisja Akredytacyjna). Pozostaje członkiem wielu komitetów redakcyjnych periodyków medioznawczych.

prof. Jane Leftwich Curry

12 czerwca 2014 r.

profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Santa Clara w Kalifornii (USA). Autorka 7 monografii i ponad 40 artykułów naukowych, redaktor lub współredaktor 12 monografii, w tym: Central and East European Politics: From Communism to Democracy (Roman and Littlefield, 2007), Poland's Journalists: Professionalism and Politics (Cambridge University Press, 1990) czy The Black Book of Polish Censorship (Random House and Vintage Press, 1984) kluczowych dla poznania i zrozumienia procesu, który miał miejsce w komunistycznych reżimach w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie postkomunistycznym.   

prof. dr hab. Jerzy Olędzki

16 września 2016 r.

profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, organizator specjalistycznych studiów public relations na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wielokrotnie przebywał za granicami kraju na stażach naukowych – w połowie lat osiemdziesiątych etatowy profesor Ohio University w Athens (USA). Autor publikacji z zakresu komunikowania międzynarodowego, teorii informacji społecznej i public relations oraz oddziaływania środków masowego przekazu i promocji Polski poza granicami kraju. W latach dziewięćdziesiątych doradca Business Foundation w tworzeniu ogólnopolskiego konkursu i programu "Teraz Polska" oraz programu promocyjnego "Solidny Partner". Członek rad programowych czasopism naukowych polskich i międzynarodowych. Członek Rady Fundacji Episkopatu Polski: "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Organizator Konkursu Akademickiego im. Biskupa Jana Chrapka. Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS).

prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska

19 września 2019 r.
profesor na Uniwersytecie Wrocławskim, kierownik Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w Instytucie Politologii UWr. Zajmuje się studiami nad komunikowaniem politycznym i dziennikarstwem oraz systemami medialnymi. Współpracowała z D. Hallinem i P. Mancinim. Kierowała licznymi projektami. Opublikowała ponad 100 prac w tym 11 monografii podręczników, jest redaktorem ponad 20 opracowań zbiorowych, autorką ponad 30 rozdziałów w pracach zbiorowych oraz artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Redaktorka czasopisma PTKS „Central European Journal of Communication” oraz wielu serii wydawniczych. Była Prezydent Międzynarodowej Federacji Towarzystw Komunikologicznych. Członkini rad wydawniczych czasopism „Communication Theory” (ICA), „Medidlni Studia. Cesky a Slovensky Ćtvrtletnik pro Kritickou Reflexi Módii" (Czechy), „Media Transformations" (Litwa), „The Romanian Journal of Journalism and Communication” (Rumunia).

dr hab. Zbigniew Oniszczuk

19 września 2019 r.
medioznawca z Uniwersytetu Śląskiego, związany od 1981 z Zakładem Dziennikarstwa, kierownik Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych. Autor blisko 80 artykułów i rozpraw poruszających problemy funkcjonowania mediów masowych, ich relacjj z systemem politycznym, udziału mediów w komunikowaniu politycznym i public relations oraz zmian w systemach medialnych. Od 2004 r. członek Niemieckiego Towarzystwa Medioznawczego (Deutsche Gesellschaft fir Publizistik und Kommunikationswissenschaft). Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, pełnił funkcję wiceprezesa. Był odpowiedzialny za prestiżowy konkurs o nagrodę PTKS za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny nauk o mediach i komunikacji społecznej.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.