V Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Published: 01.03.2019

Zapraszamy na V Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej! Temat przewodni tegorocznego Kongresu, który odbędzie się w dniach 19-21.09.2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim, brzmi: „Siła mediów: ludzie-organizacje-technologie/Media Power: People-Organisations-Technologies”. Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Współczesne zmiany technologiczne, medialne, ale i społeczne sprawiają, że siła mediów rozumiana tradycyjnie jako ‘władza’ i wpływ na społeczeństwo wymaga uwzględnienia dodatkowych czynników i wypracowania nowego kompleksowego spojrzenia. Kondycję współczesnych mediów oraz perspektywy ich rozwoju proponujemy analizować wykorzystując kategorię siły jako pojęcia uwzględniającego kategorię wpływu, władzy wraz z  dynamiką relacji i efektów działania mediów w ramach trzech płaszczyzn: ludzkiej, organizacyjnej i technologicznej. Tytułową siłę mediów rozumiemy zatem jako ich rolę i pozycję w społeczeństwie (wolność słowa, etyka mediów, zaufanie do mediów, badania publiczności, wpływ na publiczność), układ sił między mediami a polityką (kampanie wyborcze, prawo mediów, polityka medialna), efektywność rynkową (innowacje, strategie rozwojowe, pluralizm i koncentracja), rozproszenie i strukturalną niepewność oraz zdolności adaptacyjne – czyli jak media zmieniają się pod względem struktury i kultury organizacyjnej.

Wszystkich badaczy zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do dyskusji i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na kluczowe pytania, w tym m.in:
•    Jaką siłę wpływu na współczesne społeczeństwo mają media?
•    Dlaczego konieczna jest nowa definicja siły mediów? I jakie mogą być konsekwencje jej przyjęcia (np. systemowe, regulacyjne)?
•    Jak silne są zasady i wartości dziennikarskie?
•    Czy mamy do czynienia z nowym układem sił między głównymi aktorami: państwem/władzą polityczną, mediami i publicznością?
•    Czy w tym układzie zaczyna dominować perspektywa technologiczna? Jaką rolę w określaniu siły mediów odgrywają technologie (Big Data, algorytmy itp.)?
•    Czego brakuje w badaniach zmierzających do określenia współczesnej siły mediów?


Obrady Kongresu będą odbywać się w języku polskim i angielskim. Zgłoszenia wystąpień powinny być nadsyłane w formie abstraktów (max. 500 słów), które będą podlegać recenzowaniu przez Komitet Organizacyjny. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.03.2019 r.

Wszystkie szczegóły na temat wydarzenia można znaleźć na stronie www.kongresptks2019.pl.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.