Wręczono nagrodę główną Konkursu PTKS na Najlepszą Pracę Doktorską

  • Home
  • Aktualności
  • Wręczono nagrodę główną Konkursu PTKS na Najlepszą Pracę Doktorską
Published: 28.11.2018

19 listopada we Wrocławiu, przy okazji międzynarodowej konferencji naukowej związanej z faktem wydawania już od 10 lat nakładem PTKS komunikologicznego czasopisma Central European Journal of Communication - wręczono nagrodę główną dziesiątej jubileuszowej edycji Konkursu PTKS na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej DOKTORAT ’17. Decyzją Zarządu do zmagań konkursowych zakwalifikowano 8 prac obronionych w roku 2017, podejmujących różne kwestie mieszczące się w obszarze konkursowej problematyki. Wśród nich przeważały zagadnienia związane z analizą współczesnej kondycji zawodu dziennikarza, ujmujące wizję tego zawodu w kontekście międzynarodowym, redefinicję zawodu dziennikarza w czasach konwergencji mediów oraz kształtowanie się dziennikarskiej etyki normatywnej w polskim środowisku dziennikarskim. Znaczące miejsce w grupie prac konkursowych zajmowały też dysertacje poruszające problematykę relacji łączących nadawcę i odbiorcę w procesie komunikowania masowego, koncentrujące się na funkcjach nadawców i odbiorców w partycypacyjnym modelu tworzenia opowieści transmedialnej oraz na kreowaniu wizerunku autora przekazu medialnego przez jego odbiorców. Poza tym w zestawie prac konkursowych znalazły się rozważania o radiowych formach teatru w kontekście współczesnych przemian mediów masowych, o strategiach nadawczych wideoblogerów prowadzących kanały popularnonaukowe, o funkcjonowaniu prasy lokalnej w woj. łódzkim w relacji z jej społecznym otoczeniem oraz o filozoficznej koncepcji Vilema Flussera odnoszącej się do zależności łączących komunikację, media masowe i społeczeństwo. Można więc powiedzieć, że zakres tematyczny konkursowych rozpraw był bardzo rozległy i oryginalny.

Wszystkie prace zostały zrecenzowane w oparciu o arkusze recenzyjne, obejmujące w sumie 11 kryteriów oceniających różne aspekty prac, dające maksymalnie 55 punktów ocenianej dysertacji. Recenzenci zwracali przy tym szczególną uwagę na społeczną doniosłość podjętej problematyki, na poprawność metodologiczną i konstrukcyjną pracy, na język wywodu i jego osadzenie źródłowe. W ostatecznym rezultacie najwięcej punktów, bo aż 54 uzyskała praca pt. Kształtowanie wizerunku autora felietonu przez odbiorcę tekstu, napisaną przez p. dr Annę Barańską - Szmitko pod opieką naukową prof. dr hab. Grażyny Habrajskiej z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

W sumie w toku dziesięciu edycji konkursu zgłoszono 68 prac doktorskich podejmujących różnorodne aspekty funkcjonowania mediów masowych i komunikacji społecznej, tworzących bardzo bogatą paletę problemów łączących się z konkursową tematyką. W świetle przytoczonych danych, wydaje się zatem, że nadrzędne cele konkursu: aktywizowanie i integrowanie środowiska medioznawców i komunikologów oraz popularyzacja ich badań - zostały zrealizowane. Rosnąca zaś w ostatnich latach liczba zgłaszanych rozpraw świadczy wyraźnie o utrwaleniu się rangi konkursu w świadomości badaczy zajmujących konkursową problematyką.

 

 

 

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.