Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (PTKS) obejmuje patronatem konferencje naukowe:
- konferencje naukowe, organizowane/współorganizowane przez podmioty współpracujące z PTKS, w kraju oraz za granicą przez polskie i zagraniczne ośrodki akademickie, pozaakademickie ośrodki badawcze, wydawnictwa naukowe, redakcje czasopism naukowych, towarzystwai/lub sekcje towarzystw naukowych
- konferencje naukowe poświęcone w całości lub w przeważającej mierze problematyce komunikowania indywidualnego i/lub zbiorowego, środkom komunikowania masowego oraz szeroko pojętej sferze komunikacji społecznej. 

Regulamin przyznawania patronatów konferencjom naukowym przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej 

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.