Siła mediów:
ludzie – organizacje - technologie

5. KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 19–21.09.2019
Media Power:
People – Organisations – Technologies
5th CONGRESS OF THE POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

Warsaw, 19–21.09.2019

>>> www.kongresptks2019.pl <<<

Rozwój technologii informacyjnych i mediów, w powiązaniu ze zmianą społeczną, powoduje erozję tradycyjnych modeli i praktyk medialnych. Zmianie ulegają zarówno relacje mediów z otoczeniem społecznym/politycznym, jak i wewnątrz organizacji, co wynika z konieczności ciągłej innowacji i konkurowania na rynku. Jednocześnie organizacje stojące na straży wolności słowa (Freedom House, Reporterzy bez Granic) wskazują na zwiększenie kontroli państwa nad mediami. Układ sił między mediami a polityką ulega zmianie w erze cyfrowego autorytaryzmu, pracownicy mediów nie są bowiem w stanie obronić się przed naciskami ze strony władzy. Także z wyników badań publiczności, jak i ze wskaźników ekonomicznych wynika, że siła mediów ulega zmianie. Na znaczeniu zyskują nowe formy organizacyjne mediów i strategie współpracy ze środowiskiem kreatywnym oraz zaawansowanych technologii (high-tech). Wszystko to sprawia, że siła mediów rozumiana tradycyjnie jako ‘władza’ i wpływ na społeczeństwo wymaga uwzględnienia dodatkowych czynników i wypracowania nowego kompleksowego spojrzenia. Wskazują na to na przykład tacy badacze jak James Curran („Media and Power”, 2002) czy Manuel Castells („Władza komunikacji”, 2009).

Zgodnie z sugestią Desa Freedmana, który w ciągu ostatnich kilku lat badał siłę i władzę mediów w Wielkiej Brytanii,

„potrzebujemy definicji siły/władzy mediów, która będzie wystarczająco jasna, aby uchwycić zagrożenia, jakie może ona stwarzać dla demokracji i wystarczająco skomplikowana, aby móc w pełni ocenić jej kanały, sieci, uczestników i efekty” (Freedman, „Contradictions of Media Power”, 2014).

Kondycję współczesnych mediów oraz perspektywy ich rozwoju proponujemy analizować wykorzystując kategorię siły,  jako pojęcia uwzględniającego kategorię wpływu, władzy wraz z  dynamiką relacji i efektów działania mediów w ramach trzech płaszczyzn: ludzkiej, organizacyjnej i technologicznej. Tytułową siłę mediów rozumiemy zatem jako ich rolę i pozycję w społeczeństwie (wolność słowa, etyka mediów, zaufanie do mediów, badania publiczności, wpływ na publiczność), układ sił między mediami a polityką (kampanie wyborcze, prawo mediów, polityka medialna), efektywność rynkową (innowacje, strategie rozwojowe, pluralizm i koncentracja), rozproszenie i strukturalną niepewność oraz zdolności adaptacyjne – czyli jak media zmieniają się pod względem struktury i kultury organizacyjnej.

Przyjęcie takiej perspektywy pomoże nam w dostrzeżeniu dynamiki i złożoności siły mediów i poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe pytania, w tym m.in:

 • Jaką siłę wpływu na współczesne społeczeństwo mają media?
 • Dlaczego konieczna jest nowa definicja siły mediów? I jakie mogą być konsekwencje jej przyjęcia (np. systemowe, regulacyjne)?
 • Jak silne są zasady i wartości dziennikarskie?
 • Czy mamy do czynienia z nowym układem sił między głównymi aktorami: państwem/władzą polityczną, mediami i publicznością?
 • Czy w tym układzie zaczyna dominować perspektywa technologiczna? Jaką rolę w określaniu siły mediów odgrywają technologie (Big Data, algorytmy itp.)?
 • Czego brakuje w badaniach zmierzających do określenia współczesnej siły mediów?

Odpowiedzi na powyższe pytania proponujemy poszukiwać w ramach różnych subdyscyplin i tematów, które świadczą o interdyscyplinarności nauki o mediach. W odpowiedzi na wielowymiarowość zjawiska siły mediów proponujemy dyskusję w ramach  trzech głównych bloków tematycznych:

I. LUDZIE

 • publiczności współczesnych mediów,
 • funkcje i zadania mediów w epoce cyfrowej,
 • język mediów i siła perswazji,
 • wartość, normy i systemy odpowiedzialności mediów,
 • studia nad kulturą dziennikarską,
 • komunikowanie międzykulturowe,
 • polaryzacja społeczna i medialna,
 • edukacja medialna,
 • mobilność pracowników mediów,
 • komunikowanie lokalne i środowiskowe.

II. ORGANIZACJE

 • własność i zarządzanie mediami,
 • komunikowanie międzynarodowe (organizacje i instytucje),
 • modele systemów medialnych,
 • media i polityka,
 • polityka medialna i prawo mediów,
 • finansowanie mediów i modele biznesowe,
 • reklama i public relations,
 • relacje mediów z instytucjami kultury, strategie rozwojowe,
 • studia nad mediami jako organizacją (kultura i struktura organizacyjna)
 • nowe formy mediów, startupy dziennikarskie

III. TECHNOLOGIE

 • technologie informacyjne, nowe media i platformy multimedialne,
 • media społecznościowe,
 • komunikacja wizualna,
 • Big Data a współczesne media,
 • innowacje w mediach: wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość,
 • automatyzacja współczesnego dziennikarstwa,
 • smart city,
 • Internet Rzeczy,
 • nowe formy reklamy i PR,
 • user-generated content.
Przyjmowanie zgłoszeń

Obrady Kongresu będą odbywać się w języku polskim i angielskim. Zgłoszenia wystąpień powinny być nadsyłane w formie abstraktów (max. 500 słów), które będą podlegać recenzowaniu przez Komitet Organizacyjny.

Kryteria oceny:
 • zgodność z tematem konferencji,
 • poprawność merytoryczna i metodologiczna,
 • oryginalność i aktualność tematu,
 • wkład w rozwój badań nad mediami,
 • praktyczne zastosowanie wyników badań.  
Ważne daty

do 15.03.2019
Przyjmowanie zgłoszeń wystapień (wraz z abstraktami)
20.04.2019
Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia
20.04.-1.09.2019
Przyjmowanie opłat
19–21.09.2018
Obrady Kongresu

Opłaty konferencyjne

Opłata dla uczestników z Polski – 500 PLN (130 € dla uczestników zagranicznych)
Opłata dla doktorantów – 300 PLN (80 € dla uczestników zagranicznych)
Zniżki dla członków PTKS – 50 PLN
Opłaty obejmują koszty uczestnictwa (materiały konferencyjne, catering, dwie uroczyste kolacje oraz imprezy towarzyszące).

Nr konta do wpłat

POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
PKO Bank Polski   74 1440 1156 0000 0000 0673 0094
Tytułem: Kongres + imię i nazwisko uczestnika

Informacja:
Teksty wygłoszone podczas Kongresu oraz następnie zgłoszone przez Autorów do publikacji, po zakwalifikowaniu w procesie recenzyjnym, zostaną opublikowane w kwartalniku „Studia Medioznawcze” (wymogi redakcyjne dostępne na stronie internetowej: http://studiamedioznawcze.pl).

Kontakt / organizatorzy

Strona internetowa konferencji:  www.kongresptks2019.plSekretariat: mgr Dagmara Sidyk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres:
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa
Tel. +48 225520294, 225523915

Facebook

©2019 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej informacji Rozumiem