Previous Next

Wręczenie nagrody w Konkursie DOKTORAT ‘18

19 września 2019 roku w Warszawie przy okazji inauguracji V Kongresu PTKS wręczono nagrody przyznane w jedenastej już edycji ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej „DOKTORAT'18” obronioną w roku 2018 na uczelniach publicznych i niepublicznych. Decyzją Zarządu zakwalifikowano 7 rozpraw podejmujących bardzo różne aspekty konkursowej tematyki. Znalazły się wśród nich kwestie związane z obrazem konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w wybranych polskich mediach, dotyczące profesjonalizacji komunikowania w sytuacji kryzysowej postrzeganej z perspektywy władz samorządowych i mieszkańców województwa dolnośląskiego, poruszające medialny wizerunek kształtowania się relacji polsko-niemieckich w latach 2005-2017 w publikacjach zamieszczanych w wybranych tygodnikach opinii, rozpatrujące politykę medialną partii politycznych wobec nadawców publicznych w III Rzeczpospolitej. Zestaw ten uzupełniały jeszcze trzy grupy zagadnień. Pierwsza łączyła się z zarządzaniem mediami społecznościowymi analizowanymi przez pryzmat teorii aktora-sieci. Druga grupa zajmowała się komunikacyjnymi aspektami obywatelskiej e-partycypacji uwzględnianymi w działaniach władz samorządowych Lublina. Natomiast ostatnia grupa odnosiła się do kulturowo-komunikacyjnego znaczenia komiksów w kształtowaniu pejzaży miasta.
Wszystkie prace zostały zrecenzowane w oparciu o arkusze recenzyjne, obejmujące w sumie 11 kryteriów oceniających różne aspekty prac, dające maksymalnie 55 punktów ocenianej dysertacji. Recenzenci zwracali przy tym szczególną uwagę na społeczną doniosłość podjętej problematyki i jej znaczenie dla praktyki życia społecznego, na oryginalność ujęcia tematu, na poprawność metodologiczną i konstrukcyjną pracy, na język wywodu, jego logikę i sposób argumentacji oraz osadzenie źródłowe. W rezultacie doszło do bezprecedensowej sytuacji, w której dwie prace otrzymały wyraźnie wyższą liczbę punktów, zbliżoną do maksymalnej, jako że jedna praca uzyskała 54, a druga 53 punkty. Wobec powyższego Kapituła postanowiła uhonorować obie rozprawy. Decyzją Zarządu wprowadzono korektę regulaminu konkursu, pozwalającą na przyznanie obok nagrody głównej specjalnego wyróżnienia.
I tak finansową nagrodę główną otrzymała dysertacja, której przyznano 54 punkty, podejmującą temat: Parlamentarne partie polityczne wobec nadawców publicznych w III Rzeczypospolitej Polskiej napisana przez p. dr Marię Wąsicką-Sroczyńską pod opieką naukową prof. UAM, dr hab. Tadeusza Wallasa z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Natomiast specjalne wyróżnienie uzyskała rozprawa pt. THE COVERAGE OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT BY THE POLISH MEDIA (2014-2015), której autorką jest p. dr Róża Norström, a której opiekunem naukowym była prof. zw. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nagrody podczas otwarcia V Kongresu wręczyła prof. Iwona Hofman – prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
Serdecznie gratulujemy autorkom i promotorom nagrodzonych prac!

 Zdjęcia: Anna Zapolska-Downar, Paweł Brzeziński


Doktorat PTKS - Regulamin Konkursu 2018

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.