Ruszyła kolejna, jedenasta edycja ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej „DOKTORAT'18” (wszelkie informacje pod internetowym adresem: www.ptks.pl). Do udziału w nim uprawnieni są autorzy rozpraw doktorskich obronionych w roku 2018 na uczelniach publicznych i niepublicznych. Konkurs, zorganizowany pod egidą naszego Towarzystwa, jest projektem mającym promować zarówno młodych badaczy procesów komunikowania, jak i ośrodki naukowe stwarzające im możliwości naukowego rozwoju. Jednocześnie konkurs powinien przyczyniać się do aktywizowania i integrowania środowisk naukowych zajmujących się różnorodnymi aspektami komunikacji społecznej i dziennikarstwa.

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę w postaci sfinansowania udziału w kongresach naukowych prestiżowych międzynarodowych towarzystw komunikologicznych - International Communication Association lub International Association for Media and Communication Research.

Kandydatów do nagrody konkursowej zgłaszają do 30 kwietnia br promotorzy prac, ich recenzenci bądź samodzielni pracownicy naukowi, będący członkami Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Zgłoszenie polega na dostarczeniu jednego egzemplarza pracy doktorskiej w formie elektronicznej (na płycie), obronionej w danym ośrodku. Przysłana płyta pozbawiona być musi jakichkolwiek znaków pozwalających na identyfikację autora lub uczelni. Praca oznaczona jest jedynie godłem obranym przez autora. Dodatkowo, do każdej płyty z pracą  konkursową dołączona być musi zaklejona koperta opatrzona godłem, zawierająca dane osobowe autora (włącznie z adresem domowym i mailowym, a także numerem telefonu).

Zgłoszenia proszę kierować na adres: 

dr hab. Zbigniew Oniszczuk
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice

 


Doktorat PTKS - Regulamin Konkursu 2018

Facebook

©2019 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.