2.Doktorat PTKS 201610 listopada 2017 roku w Poznaniu, przy okazji III Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów, wręczono nagrodę główną dziewiątej edycji Konkursu PTKS na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej DOKTORAT ’16. Decyzją Zarządu do zmagań konkursowych została zakwalifikowana rekordowa liczba 14 prac obronionych w roku 2016, a podejmujących różne kwestie mieszczące się w obszarze konkursowej problematyki. Wśród nich zdecydowanie przeważały zagadnienia związane z nowymi mediami, Internetem i mediami społecznościowymi. Rozpatrywano bowiem wpływ nowych mediów na zawód dziennikarza, znaczenie serwisów społecznościowych w sieciowym społeczeństwie informacyjnym, rolę mediów społecznościowych w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, blogosferę ogólnopolskich tygodników opinii czy też wykorzystanie informacji dostępnych w sieci w kampaniach wyborczych. Znaczące miejsce w grupie prac konkursowych zajmowały też dysertacje poruszające międzynarodowe aspekty działania mediów masowych, a koncentrujące swoją uwagę wokół rynku prasy w Szwecji w kontekście społeczeństwa obywatelskiego, systemu medialnego współczesnej Hiszpanii oraz wpływu nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu. Trzeci zauważalny nurt problemowy konkursowych rozpraw stanowiły tematy o wymiarze lingwistycznym, odnoszące się do leksykalno-pragmatycznych aspektów komunikowania się w mediach czy do lingwistyki dyskursu w ogólnopolskim programie telewizji „śniadaniowej”. Zestaw konkursowych prac uzupełniały rozważania o roli mediów lokalnych wobec konkretnej społeczności, o polskiej telewizji publicznej postrzeganej prze pryzmat płci, o wpływie kodeksów etyki jednostek samorządu terytorialnego na komunikowanie się z mediami oraz o manifestowaniu orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym.

Wszystkie prace zostały zrecenzowane w oparciu o arkusze recenzyjne, obejmujące w sumie 11 kryteriów oceniających różne aspekty prac, dające maksymalnie 55 punktów ocenianej dysertacji. Recenzenci zwracali przy tym szczególną uwagę na społeczną doniosłość podjętej problematyki, na poprawność metodologiczną i konstrukcyjną pracy, na język wywodu i jego osadzenie źródłowe. W rezultacie maksymalną ilość 55 punktów uzyskała rozprawa p. dr Moniki Kornackiej-Grzonki z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, podejmująca temat: Rola mediów lokalnych w społeczności Śląska Cieszyńskiego. Promotorem nagrodzonej rozprawy był dr hab. Marian Gierula, kierownik Zakładu Dziennikarstwa INPiDz Uniwersytetu Śląskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.