15 września 2016 roku w Poznaniu podczas uroczystego otwarcia IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej wręczono nagrodę główną ósmej edycji Konkursu PTKS na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej ?DOKTORAT ’15?. Ocenie recenzentów poddano w sumie sześć dysertacji podejmujących zagadnienia międzynarodowej polityki medialnej, dyferencjacji rynkowej w reklamie, gatunkowego charakteru porannych audycji radiowych, rodzajów rozrywki w polskiej radiofonii komercyjnej, społeczności internetowych jako podmiotu i przedmiotu w procesie komunikowania politycznego oraz kapitału społecznego. Przy ocenie recenzowanych rozpraw doktorskich brano pod uwagę przede wszystkim oryginalność i społeczne znaczenie podjętego tematu, sposób jego ujęcia, konstrukcję pracy i jej metodologię, logikę i język wywodu oraz wykorzystane źródła.

W opinii recenzentów najwyższą ocenę (53 punkty na 55 możliwych) uzyskała praca p. dr Karoliny Albińskiej pt. Poranna audycja radiowa jako hybryda megagatunkowa (na podstawie wybranych programów z rozgłośni radiowych polskich i brytyjskich). Rozprawa powstała pod opieką naukową p. prof. dr hab. Elżbiety Pleszkun-Olejniczakowej w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Spolecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Nagrodzona praca charakteryzowała się oryginalnością ujęcia tematu, konsekwencją metodologiczną, rozległością wykorzystanych źródeł oraz bogactwem refleksji i spostrzeżeń płynących szerokich badań empirycznych. Serdecznie gratulujemy !

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.