kd 934x102426 listopada br odbyła się w Krakowie w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego uroczysta sesja inaugurująca międzynarodową konferencję naukową nt. ?60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek Ośrodka Badań Prasoznawczych i?Zeszytów Prasoznawczych? w perspektywie krajowej i międzynarodowej?. W końcowej części obrad dokonano wręczenia nagród w tegorocznej siódmej już edycji konkursu PTKS DOKTORAT’14. Tym razem zgłoszono sześć dysertacji o różnorodnej tematyce. W zgłoszonych pracach podejmowano bowiem kwestie mechanizmów selekcjonowania informacji w internecie,specyficznych cech poetyki gier wideo, odzwierciedlenia polskiej transformacji systemowej w reportażach radiowych, struktury mediów katolickich jako elementu systemu medialnego w Polsce, zarządzania unijnym sektorem audiowizualnym w wymiarze międzykulturowym oraz obrazu stanu wojennego w Polsce w audycjach Radia Wolna Europa. Przy ocenie recenzowanych rozpraw doktorskich brano pod uwagę przede wszystkim oryginalność i społeczne znaczenie podjętego tematu, sposób jego ujęcia, konstrukcję pracy i jej metodologię, logikę i język wywodu oraz wykorzystane źródła.

Po raz pierwszy w historii konkursu dwie prace uzyskały w opinii recenzentów taką samą ilość punktów ? 52 na 55 możliwych. W tej sytuacji Zarząd PTKS zdecydował o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród obejmujących sfinansowanie udziału w międzynarodowej konferencji naukowej. Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali zatem: p. dr Mirela Mazurkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego, autorka pracy pt. Stan wojenny w Polsce w perspektywie Rozgłośni Radia Wolna Europa oraz p. dr Piotr Kubiński z Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę pt. Poetyka gier wideo. Cechy swoiste. Serdecznie gratulujemy!

Przy okazji informujemy, że promotorem pierwszej pracy była prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak z Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, a opiekunem naukowym drugiej dysertacji była dr hab. prof. UW Ewa Szczęsna z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. I w tym wypadku również składamy serdeczne gratulacje !

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.