26 września 2013 r. w Krakowie podczas I dnia III Kongresu PTKS prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk – Przewodniczący Kapituły Konkursu PTKS na najlepszą pracę doktorską z nauk o mediach i komunikowaniu – „Doktorat ’12” ogłosił wyniki piątej edycji konkursu. Laureatką konkursu, obejmującego prace doktorskie obronione w 2012 roku, w uczelniach publicznych i prywatnych, została p. dr Magdalena Ślawska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł nagrodzonej pracy to: „Formy dialogowe w gatunkach dziennikarskich”. Promotorem dysertacji była p. prof. dr hab. Małgorzata Kita z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Zgłoszone do konkursu prace oceniane były przez ekspertów powołanych przez Kapitułę Konkursu. Przy ocenie zgłoszonych rozpraw doktorskich brana była pod uwagę m. in. oryginalność podjętego tematu, sposób jego ujęcia, konstrukcja pracy i jej metodologia, logika wywodu oraz wykorzystane źródła.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.