kd1114 września br, podczas inauguracji międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w Gdańsku – nastąpiło uroczyste wręczenie głównej nagrody w czwartej edycji konkursu PTKS „DOKOTORAT ’11” na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej. Tegoroczna laureatką konkursu, obejmującego rozprawy doktorskie obronione w roku 2011 w uczelniach publicznych i prywatnych, została p. dr p. dr Małgorzata Adamik-Szysiak z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie pt. „Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010”. Nagrodzona praca charakteryzowała się w zgodnej opinii recenzentów oryginalnością ujęcia tematu, konsekwencją metodologiczną oraz bogactwem refleksji i spostrzeżeń płynących z rozległych badań empirycznych. Promotorem nagrodzonej dysertacji była prof.dr hab. Iwona Hofman, prodziekan Wydziału Politologii UMCS i wiceprezes naszego towarzystwa, która również otrzymała pamiątkową nagrodę

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.