Laureatką Konkursu „Doktorat ‚2010” została Dr Agnieszka Turska-Kawa, autorka rozprawy „Poczucie alienacji a użytkowanie mediów” napisanej pod kierunkiem dra hab. prof. UŚ Stanisława Michalczyka i dr hab. prof. UW Iwony Jakubowskiej-Branickiej.
Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystości otwarcia Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i Uniwersytetu Warszawskiego „Political Communication in the Era of New Technologies” w Warszawie 22 września o godz. 10 w Auli Czarnowskiego w Instytucie Nauk Politycznych UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.
Laureatce oraz Promotorom rozprawy gratulujemy i życzy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

Dr Agnieszka Turska-Kawa jest adiunktem w Zakładzie Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Jest absolwentką psychologii i politologii w Uniwersytecie Śląskim, oraz Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Doktoranckich Akademii Artes Liberales. Opublikowała wiele prac z zakresu psychologii komunikowania oraz psychologii politycznej. Była kierownikiem grantów Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej nr 12177/09/GB oraz nr 13060/10/GB, wykonawczynią grantu ministerialnego nr 38674 nt. Obraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (2009) w polskich mediach, wykonawczynią grantu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nt „Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce”. Jest współkoordynatorem ogólnopolskiego projektu „Preferencje polityczne. Postawy – Indentyfikacje – Zachowania”. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych i wygłosiła kilkadziesiąt autorskich referatów naukowych.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół psychologicznych uwarunkowań komunikacji masowej, psychologii politycznej (w szczególności osobowościowych uwarunkowań zachowań wyborczych), komunikacji interpersonalnej.
Jest członkinią Zarządu Katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Centrum Mediacji, komitetu założycielskiego Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. W 2010 roku została nagrodzona wyróżnieniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową oraz pracę na rzecz społeczności akademickiej.

Prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk
Przewodniczący Kapituły Konkursu „Doktorat’10”

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.