Konkurs „Doktorat ’09” rozstrzygnięty

15 września br, w pierwszym dniu II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w Lublinie zostały ogłoszone wyniki drugiej już edycji ogólnopolskiego Konkursu PTKS na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauki o Komunikowaniu „DOKTORAT ’09”. W zgodnej opinii obu powołanych przez Kapitułę Konkursu recenzentów: prof. zw. dr hab. Tomasza Gobana-Klasa z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i prof. dr hab. Stanisława Michalczyka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – pierwsza nagrodę, spośród pięciu zgłoszonych prac, uzyskała dysertacja dr Sławomira Czapnika z Uniwersytetu Wrocławskiego, napisana pod opieka naukową prof. dr hab. Zbigniew Wiktor z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej temat to Anglosaski nurt ekonomii politycznej komunikowania. Powstanie, rozwój i stan obecny. W ocenie recenzentów nagrodzona praca „podejmuje nowatorską w Polsce tematykę, cechuje się odwagą intelektualną, wnikliwością analizy, niebanalnymi wnioskami i zauważalna pasją społeczną”. Serdecznie gratulujemy !

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.