KONKURS „DOKTORAT ’08” – WRĘCZENIE NAGRÓD

23 listopada br. we Wrocławiu przy okazji międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Development of Agenda-Setting Theory and Research. Between West and East” nastąpił finał ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauki o Komunikowaniu „DOKTORAT ’08”. Decyzją Kapituły Konkursu I nagrodę przyznano dr Teresie Sławińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie I nagrody za pracę pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem prasowym na przykładzie spółki Quest France. Praca została wyróżniona ze względu na nowatorski charakter i unikalne badania organizacyjne, które pozwoliły na ukazanie – na tle prezentacji rynku francuskiej prasy regionalnej – konkretnych form zarządzania największym regionalnym przedsiębiorstwem prasowym we Francji.
Jednocześnie kapituła okolicznościową statuetką nagrodzono prof. dr hab. Teresę Sasińską-Klas, promotora nagrodzonej rozprawy doktorskiej. Nagrody wręczył osobiście honorowy gość konferencji – prof. Maxwell McCombs z USA, jeden z twórców teorii Agenda Setting wyjaśniającej mechanizmy wpływu mediów masowych na odbiorców.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.