Podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców, w dniu 21 listopada 2014 roku w Warszawie wręczono nagrody szóstej edycji ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauk o Mediach i Komunikowaniu DOKTORAT ’13”. Tym razem zgłoszono pięć dysertacji, z których dwie nie spełniły wymogów konkursowych, jako że dotyczyły filozofii języka jako przedmiotu badań kulturoznawsta oraz kwestii zwrotu komunikacyjnego w perspektywie filozofii komunikacji Karla Otto Apla. W rezultacie ocenie recenzentów poddano trzy dysertacje podejmujące zagadnienia międzykulturowych uwarunkowań negocjacji w biznesie, medialnego wizerunku kandydatów w prezydenckiej kampanii wyborczej w roku 2010 oraz komunikacyjnego kodu męskości w kształtowaniu wizerunku politycznego w marketingu politycznym w świetle polskich i francuskich doświadczeń. Przy ocenie recenzowanych rozpraw doktorskich brano pod uwagę przede wszystkim oryginalność i społeczne znaczenie podjętego tematu, sposób jego ujęcia, konstrukcję pracy i jej metodologię, logikę i język wywodu oraz wykorzystane źródła.
W opinii recenzentów najwyższą ocenę (53 punkty na 55 możliwych) uzyskała praca p. dra Wojciecha Magusia z Zakładu Dziennikarstwa Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pt. Wizerunki kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kampanii wyborczej 2010 roku w mediach. Nagrodzona praca charakteryzowała się oryginalnością ujęcia tematu, konsekwencją metodologiczną, rozległością wykorzystanych źródeł oraz bogactwem refleksji i spostrzeżeń płynących z autorskich badań empirycznych. Serdecznie gratulujemy!
Przy okazji informujemy, że promotorem nagrodzonej pracy jest prof. zw. dr hab. Iwona Hofman z Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Równie serdecznie gratulujemy!

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.