Dorobek konkursu DOKTORAT

Pomysł nagradzania najlepszych rozpraw doktorskich poruszających zagadnienia z zakresu nauk o mediach masowych i komunikacji społecznej pojawiał się już podczas obrad zjazdu założycielskiego PTKS we Wrocławiu w roku 2007. Idea nabrała realnych kształtów dwa lata później, kiedy to ruszyła pierwsza edycja konkursu. Od samego początku przyświecały mu dwa wyraźnie nakreślone cele. Po pierwsze, promowanie zarówno młodych badaczy procesów komunikowania masowego i komunikacji społecznej, jak i ośrodków naukowych, stwarzających im możliwości naukowego rozwoju. Po drugie, konkurs miał przyczyniać się do aktywizowania i integrowania środowisk naukowych zajmujących się różnorodnymi aspektami komunikacji społecznej i dziennikarstwa. Do udziału w nim uprawnieni byli autorzy prac doktorskich obronionych w minionym roku na uczelniach publicznych i niepublicznych. Decyzją Zarządu za podstawową formę nagradzania laureatów konkursowych zmagań przyjęto sfinansowanie udziału w kongresach naukowych prestiżowych międzynarodowych towarzystw komunikologicznych, - International Communication Association lub International Association for Media and Communication Research.

Do roku 2018 odbyło się w sumie dziewięć edycji konkursu, których laureatami zostali kolejno:

  • za rok 2008 - dr Teresa Sławińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za rozprawę pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem prasowym na przykładzie spółki Quest France, której promotorem była prof. dr hab. Teresę Sasińską-Klas z Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • za rok 2009 - dysertacja dra Sławomira Czapnika z Uniwersytetu Wrocławskiego, napisana pod opieką naukową prof. dr hab. Zbigniewa Wiktora z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej temat to Anglosaski nurt ekonomii politycznej komunikowania. Powstanie, rozwój i stan obecny;
  • za rok 2010 – praca dr Agnieszki Turskiej-Kawy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. Poczucie alienacji a użytkowanie mediów. Jej promotorami byli p. dr hab. prof. UW Iwona Jakubowska-Branicka oraz p. dr hab. prof. UŚ Stanisław Michalczyk;
  • za rok 2011 – rozprawa dr Małgorzaty Adamik-Szysiak z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie pt. Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010, której promotorem była prof. dr hab. Iwona Hofman z Wydziału Politologii UMCS;
  • za rok 2012 - nagrodę otrzymała dr Magdalena Ślawska z Uniwersytetu Śląskiego za pracę pt. Formy dialogowe w gatunkach dziennikarskich, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Kity z Wydziału Filologicznego UŚ;
  • za rok 2013 – laureatem została praca dra Wojciecha Magusia z Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pt. Wizerunki kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kampanii wyborczej 2010 roku w mediach, powstała pod opieką prof. dr hab. Iwony Hofman, prodziekana Wydziału Politologii UMCS;
  • za rok 2014 – nagrodzono wyjątkowo dwie dysertacje (które otrzymały jednakowa ilość punktów w opinii recenzentów): dr Mireli Mazurkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego, autorki pracy pt. Stan wojenny w Polsce w perspektywie Rozgłośni Radia Wolna Europa oraz dr Piotr Kubiński z Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę pt. Poetyka gier wideo. Cechy swoiste. Promotorem pierwszej pracy była prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Szczepaniak z Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, a opiekunem naukowym drugiej dysertacji była dr hab. prof. UW Ewa Szczęsna z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
  • za rok 2015 – najwyżej oceniono pracę dr Karoliny Albińskiej pt. Poranna audycja radiowa jako hybryda megagatunkowa (na podstawie wybranych programów z rozgłośni radiowych polskich i brytyjskich), napisaną pod opieką naukową prof. dr hab. Elżbiety Pleszkun-Olejniczakowej w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego;
  • za rok 2016 – laureatem została rozprawa dr Moniki Kornackiej-Grzonki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, podejmująca temat: Rola mediów lokalnych w społeczności Śląska Cieszyńskiego. Jej promotorem był dr hab. Marian Gierula, kierownik Zakładu Dziennikarstwa z Uniwersytetu Śląskiego.

W sumie w toku dziewięciu dotychczasowych edycji konkursu zgłoszono 60 prac doktorskich podejmujących różnorodne aspekty funkcjonowania mediów masowych i komunikacji społecznej, tworzących bardzo panoramę problemów łączących się z konkursową tematyką. W świetle przytoczonych danych, wydaje się zatem, że nadrzędne cele konkursu: aktywizowanie i integrowanie środowiska medioznawców i komunikologów oraz popularyzacja ich badań - zostały zrealizowane. Rosnąca zaś w ostatnich latach liczba zgłaszanych rozpraw świadczy wyraźnie o utrwaleniu się rangi konkursu w świadomości badaczy zajmujących konkursową problematyką.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.