logo konf www

Szanowni Państwo,

mija już trzydzieści lat odkąd w naszym kraju możemy mówić o sprzyjających warunkach rozwoju komunikacyjnej działalności public relations. To wystarczająco długi czas na zbieranie doświadczeń i kształtowanie się nowej  branży zawodowej, która w naszym społeczeństwie nieszczęśliwie kojarzy się przede wszystkim z promocyjnymi narzędziami komunikacji marketingowej.

 

Powstały w ubiegłym roku Społeczny Zespół Ekspertów PR postanowił dokonać krytycznej analizy funkcjonowania istniejących w Polsce kodeksów etycznych PR, by sprowokować  i zachęcić całe  środowisko specjalistów public relations do bardziej owocnej dyskusji na temat pozytywnej roli etycznego zachowania w działalności zawodowej. Zachętą do dyskusji są badania poświęcone znaczeniu etyki w PR, zrealizowane na zamówienie Zespołu wiosną 2019 r. przez Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto (zob.: https://kongresprofesjonalistow.pl/wp-content/uploads/2015/04/profesjonalizm_PR_raport.pdf) oraz specjalne opracowanie tego Zespołu zatytułowane „Standardy profesjonalnego public relations” (pełny tekst na stronie:  http://www.ptks.pl/j3x/index.php/pl/etyka-pr). Dokument ten wyjaśnia, dlaczego profesjonalizm i etyka powinny być ze sobą nierozerwalnie połączone jeśli public relations ma godzić interesy zleceniodawców, mediów i różnych grup społeczeństwa.

 

„Standardy” są oryginalnym polskim projektem edukacyjnym i zostały poddane ocenie środowiska zawodowego PR jak i akademickich badaczy komunikacji społecznej na ogólnokrajowej konferencji naukowej, którą zorganizowaliśmy 13 grudnia br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5).

Podczas Konferencji, w prezentowanych referatach oraz podczas dyskusji panelowych, skupiliśmy się na obszarach:

1. Czym  jest profesjonalizm  w  public  relations? Jak obecnie definiowany jest przez zarówno stronę agencji i specjalistów PR, zleceniobiorców oraz szeroko pojęte otoczenie?

2. Jaka jest rola konsultantów/firm PR w utrzymaniu wysokich standardów public relations i debaty publicznej?

3. Co  oznacza, jak może być realizowany i jakie ma znaczenie proces samokształcenia w zakresie etyki zawodowej? W jaki sposób organizacje zawodowe mogą ten proces wspomagać?

4. Rola i zadania Rady Etyki Public Relations

5. PR-owiec  i  dziennikarz:  Etyka  zawodowa  w  PR  i w dziennikarstwie. Podobieństwa i różnice  w kontekście kontrolnych funkcji mediów.

Głównym organizatorem Konferencji był Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa oraz Koło Naukowe Studentów i Doktorantów „Public Relations w Social Media” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Współorganizatorami byli Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Partnerem strategicznym Konferencji jest EXACTO, sp. z o.o.

 

Konferencja odbyła się dzięki życzliwości oraz wsparciu finansowemu i rzeczowemu naszych Partnerów: Uniwersytetu Warszawskiego, Press Service Monitoring Mediów, Hill+Knowlton Strategies Polska oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

W grudniu 2020 r. odbędzie się kolejna edycja Konferencji Etyka public relations. Tym razem gospodarzem będzie Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane do marca b.r.

Już dziś serdecznie zapraszamy!


Standardy profesjonalnego public relations

 

Dokumenty dot. I Konferencji Etyka public relations. Edycja 2019: „Standardy profesjonalizmu public relations” / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa – 13 XII 2019 r.

Program Konferencji

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji

Biogramy Prelegentów

Zaproszenie do składania tekstów

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.