Wszystkie aktualności

« »

Nagroda w konkursie „Doktorat'19”

Nagroda w konkursie „Doktorat '19”

Kapituła konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach obronioną w 2019 roku ogłasza, że laureatem nagrody został dr Paweł Łokić, który przygotował rozprawę pt. „Praktyki uprawiania zawodu dziennikarza w środowisku nowych mediów”.

Dr Łokić uzyskał stopień doktora na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Promotorem Jego pracy jest prof. dr hab. Dorota Piontek. Kapituła szczególnie doceniła w nagrodzonej dysertacji jej erudycyjny charakter oraz oryginalność i wieloaspektowość analizy związków nowoczesnych technologii z dziennikarstwem.

Nagrodę przyznano w ramach XII edycji konkursu PTKS, którego celem jest promocja młodych badaczy i ich nowatorskich, wysokiej jakości prac naukowych, a także prezentacja dorobku ośrodków naukowych przyczyniających się do rozwoju dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach. Wszystkie złożone do konkursu prace przeszły procedurę recenzyjną, w której oceniano je pod kątem naukowej doniosłości podjętej w nich problematyki, znaczenia tejże dla praktyki życia społecznego, oryginalności ujęcia tematu, poprawności metodologicznej i konstrukcyjnej, języka wywodu, jego logiki i sposobu argumentacji, a także kompletności bazy źródłowej.

Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi 15 października 2020 roku w Krakowie przy okazji konferencji „Wiedza - komunikacja - działanie w procesie zmian” Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za podzielenie się wynikami swoich studiów.
Serdecznie gratulujemy Laureatowi oraz Promotorce pracy!

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.